เจ้าอาวาสวัดสนธิ์

ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา)
น.ม. (นิติศาสตร์)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
น.บ. (นิติศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ประวัติโดยสังเขป

Close